معاون سازمان خصوصي سازي :

بازاريابي بين المللي براي عرضه سهام شرکت مخابرات ايران آغازشد

موبنا- معاون سازمان خصوصي سازي گفت: سازمان خصوصي سازي براي عرضه سهام شرکت مخابرات ايران اقدام به بازاريابي بين المللي کرده است.

سيد مهدي عقدايي در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با بيان اينكه بازاريابي سازمان  خصوصي سازي در باره عرضه بلوكي سهام شرکت مخابرات به صورت داخلي و خارجي خواهد بود ،اظهار داشت: اين بازاريابي محدود به کشور خاصي نيست .
وي گفت: هم اکنون زمان واگذاري سهام شرکت مخابرات مشخص نيست و به بازاريابي هاي سازمان خصوصي سازي بستگي دارد.
عقدايي در پاسخ سوالي مبني براينكه طبق پيوست قانون بودجه سال 88 سهام مخابرات بايد در سه ماهه اول امسال واگذار شود گفت: براساس قانون براي عرضه سهام شركت مخابرات ايران تا سال 1393 زمان داريم.
به گفته وي پس از انجام بازاريابي هايي توسط سازمان خصوصي سازي، زمان واگذاري سهام شرکت مخابرات مشخص خواهد شد.   
به گزارش موبنا شرکت مخابرات ايران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترين شرکت دولتي محسوب مي شود كه تا به امروز 30درصد سهام آن واگذار شده و 50 درصد باقيمانده نيز بايد زيرنظر دبيرخانه هيات واگذاري سازمان خصوصي سازي که بعنوان زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت مي کند ، به صورت بلوكي به بخش خصوصي واگذار شود.
از 30درصد سهام واگذار شده اين شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نيز سال گذشته از طريق بورس واگذار شده است.
با كشف قيمت و عرضه پنج درصد سهام خرد شرکت مخابرات و معامله دوميليارد و 239ميليون ازاين سهم ، بيش از شش هزار و 880ميليارد تومان به ارزش بازار سهام كشور اضافه و ارزش كل هفتمين شركت مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسي  بالغ بر 17ميليارد دلار برآورد شد.
در همين راستا کل پنج درصد سهام مخابرات از طريق 470 ايستگاه معاملاتي به قيمت هر سهم 150 تومان به فروش رسيد و در مجموع بيش از 235 ميليارد تومان صرف خريد سهام اين شركت شد.

117/20