مديرکل تحقيق و توسعه شرکت فناوري اطلاعات در گفت وگو با موبنا:

پيش نويس طرح اوليه کارت الکترونيک سلامت نهايي شد

موبنا- مديرکل تحقيق و توسعه شرکت فناوري اطلاعات گفت: پيش نويس طرح اوليه کارت الکترونيک سلامت توسط وزارت ارتباطات و بهداشت نهايي شده است.

هادي ملک پرست درگفت وگوبا خبرنگارسازمان خبري موبنا اظهار داشت: وزارت ارتباطات براي اجراي اين پروژه تفاهم نامه اي را با وزارت بهداشت امضاء کرده است.
وي گفت: اين پروژه نيازمند زيرساخت هاي لازم است تا اين خدمت الکترونيکي درشبکه مجازي کشوراجرا شود.
وي با بيان اينکه پايلوت کارت الکترونيک سلامت بهداشت دريکي ازاستانهاي کشوراجرا خواهد شد،گفت: درصورت کسب نتيجه موفق دراستان مذکور، اين پروژه درکل کشور پياده مي شود.
به گفته ملک پرست استاني که پايلوت پروژه کارت الکترونيک سلامت درآن اجرا مي شود بايد ازلحاظ جمعيتي و پياده سازي مناسب باشد.   
وي با بيان اينکه پروژه کارت سلامت به صورت فازبندي اجرامي شود، گفت:ترتيب وزمانبندي مراحل انجام پروژه درقالب يک تفاهم نامه بين وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت مشخص مي شود.
به گزارش موبنا پرونده الکترونيک سلامت يا e-health سيستمي است که به موجب آن براي هر ايراني با استفاده از کدملي، يک فايل الکترونيک ايجاد مي شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وي از قبل از تولد در آن ثبت مي شود و با استفاده از رمز عبور امکان دسترسي به اين اطلاعات توسط وي يا پزشک معالج در سراسر کشور فراهم مي آيد.
117/20