مردم سالاري:

نصب 18 ايستگاه BTS در محور هاي ارتباطي لرستان

روزنامه " مردم سالاري " به نقل از مدير عامل شرکت مخابرات لرستان نوشت : " براي پوشش دهي بيشتر تلفن همراه در محور هاي ارتباطي استان 18 ايستگاه BTS نصب و راه اندازي شده است."

نصب 18 ايستگاهBTS  درمحورهاي ارتباطي لرستان
مديرعامل شرکت مخابرات لرستان بيان کرد: 18 ايستگاه BTS تلفن همراه درمحورهاي ارتباطي لرستان نصب شده است.
مهندس چنگايي با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: درجهت پوشش دهي بيشتر تلفن همراه در محورهاي ارتباطي استان 18ايستگاهBTS  نصب وراه اندازي شده است.  وي افزود: جهت رفع نقاط کور دراين محورها درمجموع30 ايستگاه BTS تلفن همراه نصب و راه اندازي خواهد شد.
وي با بيان اينکه جهت راه اندازي اين ايستگاه ها 30 ميليارد ريال نياز است، ادامه داد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تمامي نقاط کور را در محورهاي مواصلاتي استان شناسايي کرده ايم.