معاون صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات:

SLA خدمات اينترنتي تصويب شد

موبنا- معاون صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات گفت: آيين نامه موافقت نامه سطح دسترسي بهره برداران خدمات اينترنتي به تصويب كميسيون تنظيم مقررات رسيد .

 لطف الله سبوحي در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا با تاييد تصويب موافقت نامه سطح دسترسي خدمات اظهار داشت: لينک هاي ارتباطي که شرکت زيرساخت به  بهره برداران واگذار مي کند شامل اين آيين نامه مي شود.  .
در همين حال يک مقام آگاه  به خبرنگار موبنا از تصويب اين آيين نامه خبر داده و گفته بود که آيين نامه SLA تعهداتي را في مابين شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تامين كننده پهناي باند اينترنت و نيز عرضه كنندگان ، توزيع كنندگان و كاربران نهايي وضع مي كند.
به گفته وي در توافقنامه سطح دسترسي خدمات كاربر بايد سطح دسترسي خود را انتخاب كرده و به ازاي آن هزينه بهره مندي از اين سرويس را پرداخت كند؛ پس از آن چنانچه ميزان قطعي دسترسي وي نسبت به اين توافقنامه بيشتر شود شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تامين كننده خدمات بايد خسارت اين قطعي را بپردازد.
SLA مخفف “Service Level Agreement”  توافق كتبي بين تامين‌كننده، توزيع‌كننده، عرضه‌كننده و مصرف‌كننده نهايي خدمات اينترنت و اينترانت است كه با توجه به كيفيت سطح خدمات، نحوه اندازه ‌گيري جبران خسارت تخطي از سطح خدمات و ضمانت‌هاي اجرايي در آن تعيين مي‌شود. 
117/20