معاون ارتباطات و برنامه ريزي وزارت ارتباطات:

لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات در انتظار تصويب هيات وزيران است

سيتنا - لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات براي سير مراحل اداري به هيات وزيران ارسال شد و به زودي تصويب مي شود.

مهندس عبدالخضر کارمراني معاون ارتباطات و برنامه ريزي وزارت ارتباطات در گفت و گو با خبر نگار سيتنا اظهار داشت: پيش نويس لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات به استناد يکي از موارد قانون برنامه چهارم توسعه ( بند ج ماده 57) در سال 86 پس از بررسي هاي کارشناسي و حقوقي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين شد.
وي گفت: لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور تصويب نهايي به هيات وزيران ارسال شده است.
کامراني گفت: اين لايحه پس از تصويب ، براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
به گزاارش سيتنا تدوين اين لايحه براي بخشICT کشور از آن جهت اهميت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله يک الزام جهاني مطرح بوده و فناوري اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه  خدمات را نخواهد داشت و به تعبيري ديگر تدوين اين لايحه سبب ساماندهي بسياري از برنامه ها و سياست هاي ICT در کشور مي شود.