با پيشنهاد شركت ارتباطات زيرساخت؛

قيمت اينترنت براي دانشگاه ها 20 درصد کاهش يافت

موبنا- كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پيشنهاد شركت ارتباطات زيرساخت مبني بر كاهش 20درصدي قيمت اينترنت براي جامعه دانشگاهي را مصوب كرد.

صمد مومن بالله رئيس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با بيان اين خبر اظهار داشت: شركت ارتباطات زيرساخت با توجه به نياز جامعه علمي كشور پيشنهاد كاهش قيمت اينترنت را براي اين بخش در اولويت قرار داد.
وي گفت: براساس اين مصوبه قيمت اينترنت دريافتي براي دانشگاهها و پژوهشگاه ها و مراكز علمي- تحقيقاتي 20درصد ارزان مي شود.
وي پيش از اين نيز در گفت وگو با موبنا از ارزان كردن قيمت اينترنت براي كاربران خانگي به عنوان يكي از برنامه هاي شركت ارتباطات زيرساخت در سال جاري خبر داده بود.
128/20