مديرکل تحقيق و توسعه شرکت فناوري اطلاعات درگفت وگو با موبنا:

نتايج اوليه سرشماري اينترني تا پايان ماه جاري اعلام مي شود

موبنا- مديرکل تحقيق و توسعه شرکت فناوري اطلاعات گفت: نتايج اوليه پروژه سرشماري اينترني کشور تا پايان ماه جاري اعلام مي شود.

هادي ملک پرست در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهارداشت: مراحل آمارگيري وسرشماري اين پروژه پايان يافته ونتايج پرسشنامه ها درحال پردازش است.
وي ادامه داد: به دليل علمي و قابل اتکا بودن نتايج، اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه ها مطابق با استانداردهاي بين المللي پردازش مي شود.
ملک پرست با اشاره به تعريف فرمول جديد به منظوراندازه گيري ضريب نفوذ اينترنت گفت: براساس شاخص هاي خاص و با مشخص کردن جامعه آماري و نمونه گيري، افزايش ضريب نفوذ اينترنت مورد اندازه گيري قرار مي گيرد.
به گفته ملک پرست انجام سرشماري اينترنتي به دليل گستردگي و زمانبر بودن اين پروژه به صورت مکرر امکان پذير نيست به همين منظوربا استفاده ازاين فرمول مي توان افزايش ضريب نفوذاينترنت را به صورت علمي بدست آورد.
سرشماري کاربران اينترنت کشور يکي از اقدامات شرکت فن آوري اطلاعات با همکاري مرکز آمار ايران است که به گفته مسوولان، با هدف تحقق اهداف مرکز توسعه و مديريت اينترنت (متما) انجام مي شود.
طرح سرشماري از کاربران اينترنت، اگر با دقت مناسب انجام شود و ضريب نفوذ واقعي اينترنت در کشور را مشخص کند، مي تواند در جذب منابع خارجي و مشخص شدن جايگاه واقعي ايران در رتبه بندي جهاني موثر باشد و ايران را به عنوان کشوري برجسته و مکاني براي فعاليت افراد به جهان بشناساند.
117/20