امروز ودر بازار بورس تهران

هر سهم مخابرات 1561 ريال فروخته شد

موبنا- قيمت معامله هر سهم شرکت مخابرات امروز 1561ريال در تالار بورس تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا بهاي هر سهم اين شرکت امروز با 26 ريال تغيير قيمت، 62/1درصد تغيير و 67/20 تاثير در شاخص بورس به 1561 ريال رسيد.
 امروز تابلوي بورس متقاضيان هر سهم مخابرات را  97فروشنده و 91خريدار نشان داده است.
 ارزش معاملات امروز اين شرکت 15 ميليون و498 وهزار36 ريال بوده و ارزش بازار نيز به 72 ميليون و 618 هزار ميليون ريال رسيده است.
117/20