ده هزار و چهارصد ايستگاه فرکانس در اتحاديه بين المللي مخابرات ثبت شد

ايرنا-رييس مرکز مهندسي ارتباطات و امور بين الملل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از ثبت ده هزار و چهارصد ايستگاه فرکانس در اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU) خبر داد.

به گزارش ايرنا، “صادق عباسي شاهکوه” روز يکشنبه به تشريح عملکرد اين مرکز در سال 1387پرداخت و گفت: در بخش مديريت طيف در اين مرکز، تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به طيف از جمله تهيه جدول و کتاب ملي فرکانس در سال گذشته انجام شد.
وي افزود: تهيه هشت دستورالعمل مربوط به مديريت طيف، تدوين آيين نامه جديد روش محاسبه حق فرکانس، پيگيري تخليه انتهاي باند UHF توسط صدا و سيما از ديگر اقدامات انجام شده در اين مرکز است.
عباسي افزود: از بحث بومي سازي مدل انتشار امواج در شهر اصفهان، اندازه گيري ها در حال اتمام است و اميدواريم تا شهريور ماه نتيجه اندازه گيري ها در اصفهان و تهران را تحليل کنيم، همچنين تهيه بانک اطلاعات راديويي از ديگر اقدامات اين مرکز است.
وي با اشاره به ويرايش جديد جدول و کتاب فرکانس در خصوص اقدامات انجام شده در بخش
امور بين الملل، گفت: ثبت ده هزار و چهارصد ايستگاه فرکانس در اتحاديه بين المللي مخابرات
، هماهنگي هاي لازم براي ثبت حدود دو هزار سيصد و پنجاه ايستگاه راديويي، بررسي و رفع43مورد تداخلات مرزي، بررسي حدود پنج هزار و هفتصد شبکه ماهواره اي و تعيين صد و چهل و دو شبکه اي که روي کشور پوشش دارند و تلاش براي حذف آن ها، ثبت سازمان به عنوان تنها مرجع ثبت کننده OID با تفاهم با سازمان استاندارد و وزارتخانه از ديگر اقدامات شايان ذکر اين مرکز است.
رييس مرکز مهندسي ارتباطات و امور بين الملل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در رابطه با عملکرد مديريت استاندارد در سال گذشته، افزود: تاييد نمونه304دستگاه راديويي
760دستگاه مخابراتي، پيگيري انجام آزمايشات مربوط به صدور تاييد نمونه تجهيزات کنسرسيوم ارتباطات سيار، تصويب آيين نامه تاييد نمونه تجهيزات ارتباطي در کميسيون، صدور
گواهي تاييد نمونه براي تجهيزات داخل شامل SDH و سوييچ و پيگيري سيستم برچسب و بيلينگ براي تهيه برچسب تاييد نمونه سازمان از ديگر اقدامات مهم انجام شده توسط اين مرکز است.