شرايط جديد قطع ميان دوره سيمکارت دائمي همراه اول اعلام شد

موبنا- همراه اول با ارسال پيامکي به مشترکان دائمي خود روش جديد قطع ميان دوره سيمکارت دائمي را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبري موبنا براساس اين پيامک همراه اول” ازاين پس قطع ميان دوره سيمکارت دائمي با لحاظ نمودن صورتحساب هاي پرداخت نشده و به مبلغ کارکرد به روز تا سقف وديعه مشترک انجام مي شود.”
برخي ازکارشناسان اين تصميم همراه اول را در راستاي جلوگيري از لاوصولي هاي چند صد هزار توماني و ميليوني برخي مشترکان مي دانند.تا پيش ازاين برخي از مشترکان با وجودوديعه کمتر از 200 هزار توماني مي توانستند بيشتر ازوديعه خود مکالمه داشته باشند.در حال حاضر با اين تصميم، سيمکارت هاي دائمي0912 شبيه 0910 خواهند شد که تا سقف معيني مشترک مي تواند مکالمه کرده و پيامک ارسال کند.
هم اکنون همراه اول حدود 32ميليون مشترک داشته که از اين آمار، 5/16 ميليون  يه سيمکارت دائمي اين اپراتورتعلق دارد.
پيش از اين يك منبع مطلع به خبرنگار اخبار داخلي موبنا گفته بود: شركت صاايران براي اجراي پروژه صورتحساب گيري اپراتور اول پيشرفت نكرد و به همين دليل اين اپراتور قراردادي را با شركت هوواوي چين به امضا رسانده تا ظرف كمتر از شش ماه آينده مشكل بيلينگ همراه اول را به كلي رفع كند.
وي كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:طبق اين قرارداد سيستم جديد صورتحساب گيري همراه اول به نحوي عمل خواهد كرد كه مشتركان سيم كارت هاي دائمي تا سقف مشخصي مي توانند از تلفن همراه خود استفاده كنند.
اين اقدام اپراتور اول براي ساماندهي به وضعيت صورتحساب گيري حدود32 ميليون مشترك اين اپراتور ، در شرايطي صورت مي گيرد كه خسارت هاي چندين ميلياردي و افزايش ماهانه لاوصولي ها به دليل نبود سيستم يكپارچه صورتحساب گيري، گريبانگير اين شركت بزرگ دولتي شده است.
117/20