برندگان جشنواره ICT و رسانه معرفي مي شوند

موبنا- برندگان نخستين جشنواره ICT و رسانه در روز دهم خرداد ماه با حضور وزير ارتباطات معرفي مي شوند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا نخستين جشنواره ICT و رسانه با مشارکت شرکت ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات برگزار شده است. ارتقاء سطح کيفي و ميزان اثرگذاري رسانه‌هاي فعال در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و تقدير از اصحاب رسانه از اهداف برپايي اين جشنواره اعلام شده است.
“خبر”، “گزارش”، “مصاحبه”، “تيتر”، “مقاله”، “ترجمه”، “عکس و طرح” و” نقد” از بخش‌هاي مورد ارزيابي در اين جشنواره است.
117/20