سايه سنگين اپراتور سوم بر سال ارتباطات و کودک در ايران

موبنا- کنار گذاشته شدن اتصالات مانند بسياري از موضوعات فراموش مي شود،اما نکته مهم در اين روزها مورد غفلت قرار گرفته،سال " ارتباطات و کودک " است.

به گزارش موبنا به نقل از ماهنمامه تلفن همراه،کنسرسيوم مشترک تامين اتصالات که ديماه سال گذشته بنا به پاره اي ملاحظات بطور غيررسمي به عنوان برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران انتخاب شده بود، پس از گذشت حدود چهارماه از اعلام نتايج نهايي اين مزايده و بدليل آنچه که عدم ارائه حق لايسنس اعلام شد از اين پروژه کنار گذاشته شد.
اين داستان تکراري را حدود چهار سال پيش هم در جريان برگزاري مزايده اپراتور دوم تلفن همراه و حذف ترکسل از اين مزايده دقيقا به همين علت، فراموش نکرده ايم.
نکته اي که نگارنده درصدد است در اين شماره برآن تاکيد کند، اين است که اولا اگر شماره هاي پيشين اين ماهنامه را پيگيري کرده باشيد، درباره احتمال لغو اين مزايده و حذف اتصالات به هزار و يک دليل آشکار و پنهان گفتيم و نوشتيم اما گوش شنوايي پيدا نشد.
اين ماهنامه در کنار تنها سايت خبري دو زبانه حوزه ict با نام mobna  که زير پوشش موسسه اطلاع رساني نگين رسانه فعال است، از حدود دو سال پيش بر ضرورت توجه به جوانان و – به قول غربي ها که معتقدند فرزند زير 18 سال کودک تلقي مي شود – کودکانمان در اين حوزه تاکيد بسيار نموده است.
نکته اي که دقيقا امسال و پس از گذشت حدود دو دهه از همه گيرشدن اينترنت و موبايل در جهان توسط سازمان جهاني ارتباطات بر آن تاکيد شده است.به هرترتيب موضوع اتصالات هم مانند ترکسل دير يا زود به فراموشي سپرده  مي شود. اما نگاهي به اخبار منتشره طي روزهاي اخير متاسفانه از اين حکايت دارد که سال ارتباطات و کودک در کشور جوان ايران مورد غفلت قرار گرفته و بحث هاي حاشيه اي مانند برنده و بازنده مزايده اپراتور سوم به جاي آن نقل هرمحفلي شده است.
فراموش نکنيم که فرزندانمان سازنده فردا هستند و خسارت بي توجهي به آنان قطعا به مراتب بيشتر از خروج يک سرمايه گذاري خارجي است. خسارتي که جبران شدني نيست.
20/11