در صورت عدم توافق با اپراتور زين

مزايده اپراتورسوم تلفن همراه ابطال مي شود

موبنا- طبق آيين نامه مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور،سازمان تنظيم مقررات مي تواند تنها در خصوص برندگان اول و دوم اين مزايده تصميم گيري کند ودرغير اينصورت مزايده ابطال مي شود.

يک مقام مطلع در کنسرسيوم زين ايران با بيان اين مطلب به خبرنگارسازمان خبري موبنا گفت: درآيين نامه مزايده اپراتور سوم هيچ بحثي درخصوص برنده سوم مزايده ونيز تفاوت درصد پيشنهادي نفرات اول و دوم نيامده است.
پيش از اين گفته شده بود که قيمت پيشنهادي کنسرسيوم زين ايران 30 درصدبا کنسرسيوم تامين اتصالات براي اخذ پروانه اپراتور سوم تفاوت داردواين مسئله با قوانين مزايده مطابقت نمي کند.
همچنين در خبرها آمده بودکه اپراتور عمان تل به عنوان نفر سوم مزايده آمادگي خود را براي قبول شرايط ايران در اين پروژه اعلام کرده است.
اين مقام مسوول درعين حال ازرسيدن به نقطه مطلوب مذاکرات مقام هاي ايراني با  کنسرسيوم زين ايران خبر داد و گفت: مذاکرات پيشرفت کثبت داشته و به نحومطلوب پيش مي رود.
وي با تاکيد بر اينکه شرايط وپيشنهاد کنسرسيوم توسط رگولاتوري درحال بررسي نهايي است، اظهار اميدوراري کرد که طي يک هفته آينده نتايج اين مذاکرات منطقي شود.
کنسرسيوم تامين اتصالات متشکل از شرکت تامين تله کام و اپراتور امارات اتصالات در دي ماه سال 87ازطريق مزايده به عنوان برنده اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شد. اما20ارديبهشت ماه سال جاري مقامات وزارت ارتباطات از کنار گذاشتن اين کنسرسيوم ونيز مذاکره با کنسرسيوم زين ايران به عنوان نفر دو اين مزايده براي پروژه اپراتور سوم خبر داد.
کنسرسيوم زين ايران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سيما ، ذخيره فرهنگيان و اپراتور کويتي “زين” است.
128/20