جهان صنعت:

” مردم سالاري الکترونيکي در حد شعار “

روزنامه جهان صنعت در يادداشتي با عنوان " مردم سالاري الکترونيکي در حد شعار " به قلم الهام آقايي به بررسي وضعيت اجراي پروژه دولت و مردم سالاري الکترونيک پرداخته است .

مردم‌سالاري الكترونيكي در حد شعار
مردم‌سالاري الكترونيكي كه تنها با برخورداري از دولت الكترونيك محقق مي‌شود هم‌اكنون در صف طويل وعده‌هاي دولتمردانICT    سماق مي‌مكد. اين در حالي است كه با توسعه آن ميان حكومت و مردم جامعه تعاملي دوطرفه برقرار مي‌شود زيرا دولت موظف به اطلاع‌رساني شفاف براي ايجاد توسعه مشاركت‌هاي مردمي است. مردم‌سالاري الكترونيكي شامل به‌كارگيري فناوري اطلاعات براي پشتيباني مردم‌سالاري است. چه بسا براي گسترش آن بايد به تحقق چشم‌انداز مطلوب دولت الكترونيك و سازگاري آن با تقاضاي كاربران انديشيد. همچنين راي‌گيري الكترونيكي كه در كاهش مشكلاتي مانند هدر دادن كاغذ، جعل برگه راي، كندي در راي‌گيري و هزينه زياد، خطا در قرائت آرا تاثير بسزايي دارد، بهتر بود در انتخابات رياست‌جمهوري اين دوره لحاظ مي‌شد تا آرا به صورت مكانيزه ثبت شود.
همچنين شهر الكترونيك كه حذف بوروكراسي و تشريفات اداري را به دنبال دارد، اطلاعات و خدمات موردنياز شهروندان را به صورت شبانه‌روزي از طريق اينترنت در دسترس قرار مي‌دهد و اين نكته حايز اهميت است كه تحقق شهر الكترونيك در گرو توجه به زيرساخت ارتباطي قوي، محيط حقوقي مناسب به معني وجود قوانين و مقررات و ضوابط لازم براي ترغيب بهره‌گيري از روش‌هاي نويني مانند تجارت الكترونيك، تامين امنيت اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد آزاد، توسعه سواد اطلاعات شهروندان، بافت فيزيكي مناسب شبيه بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن، فروشگاه‌ها، مديريت فعال و پوياست.
به طوري كه مجريان شهر الكترونيك تورنتو، تحقق شهر الكترونيك را در شناسايي نقاط‌قوت، فرصت‌ها و تهديد‌ها، پياده‌سازي زيرساخت‌هاي موردنياز و در نهايت بهبود و تكامل مستمر شهر الكترونيك مي‌دانند همچنين سرانه كارت‌هاي الكترونيكي دنيا كه دو برابر ايران است شامل Credit   (كارت اعتباري) و Debit   (كارت بدهي) است و با برقرار ارتباطاتonline    و مجازي ميان مشتريان و بانك انتقال پول، حواله و انجام كارهاي بانك به صورت اينترنتي فراهم مي‌شود.
 همزمان با شروع تبليغات و ارايه برنامه‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري دوره دهم در حد شعار يا عمل، بايد اهتمام به تحقق دولت الكترونيك در سر فصل برنامه‌هاي رييس‌جمهور آينده قرار گيرد به طوري كه وعده‌هاي شعارگونه دولت نهم در دولت آينده به حقيقت بپيوندند.