از سوي دفاتر

تفاهم نامه کانون دفاتر ارتباطي با شرکت پست لغو شد

موبنا- مسوول کميته حقوقي کانون دفاترخدمات ارتباطي گفت: تفاهم نامه شرکت پست با دفاتر خدمات ارتباطي که درباره مصوبه 49 رگولاتوري تدوين شده بود، با مخالفت شرکت پست مواجه شد.

 زهير طيب در گفت وگو باخبرنگار سازمان خبري موبنا با بيان اينکه وزارت ارتباطات، پيشنهاد لغو مصوبه دونرخي شدن پست را نپذيرفت،اظهار داشت: به همين منظور دفاترخدمات ارتباطي اقدامات حقوقي وقضايي خود را پيگيري مي کنند.
وي ادامه داد: تفاهم نامه کانون و شرکت پست درباره مصوبه 49، فاقد اعتبار است وکانون دفاتر ارتباطي ضرورتي براي ادامه تعامل براساس اين تفاهم نامه نمي بيند.
وي با بيان اينکه امکان دارد که شرکت پست و تنظيم مقررات ازامضاي اين تفاهم نامه به کسب رضايت دفاتر در تصويب مصوبه غير قانوني 49 تعبير کنند،تصريح کرد: اين تفاهم نامه در شرايط تحميلي و براي جلوگيري ازحداکثر خسارت به طور مقطعي امضا شد که متاسفانه هيچ کدام از تعهدات پست درآن به مورد اجرا درنيامد.
به گفته طيب کانون دفاتر خدمات ارتباطي ازاين آمادگي برخوردار است که در يک مناظره زنده با حضور نمايندگان مجلس، مسوولين شرکت پست ، سازمان تنظيم مقررات و وزارت ارتباطات ، تخلف چند ميليارد توماني وزارت ارتباطات را در گران فروش بي رويه و اخذ وجوه غير مجاز از مردم در قالب کرايه پستي مطرح کند.
وي باغير واقعي دانستن  “زيانده بودن شرکت پست” گفت: يارانه هاي دريافتي اين شرکت ناشي از ضعف تدبيري و عدم تخصص در برخي رده هاي اجرايي اين شرکت است.
117/20