مدير عامل مخابرات استان فارس:

مرکز40 هزار شماره اي ويژه تلفن ثابت اعتباري افتتاح شد

موبنا- مديرعامل شرکت مخابرات استان فارس گفت: مرکز 40 هزار شماره اي تلفن ثابت براي طرح تلفن ثابت اعتباري دراين استان به بهره برداري رسيد.

چنگيزاميري درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا با بيان اينکه تنها يک مرکز دراستان فارس به تلفن ثابت اعتباري اختصاص يافته است، اظهار داشت:30درصداز شمارهاي اين سوئيچ 40 هزار شماره اي تلفن ثابت اعتباري واگذار شده و هم اکنون تنها بخشي ازاستان فارس از اين سرويس تلفن ثابت استفاده مي کنند.
به گفته اميري مخابرات  فارس درنظردارد تا ارائه اين سرويس تلفن ثابت را در سراسر اين استان گسترش دهد.
به گزارش موبنا خط اعتباري تلفن ثابت همانند تلفن اعتباري تلفن همراه عمل مي کند ومشترک پيش ازمکالمه بايد کارکرد خود را پرداخت کند.
 مدير عامل شرکت مخابرات ايران، از ارائه تلفن ثابت اعتباري در برخي از روستاهاي کشور خبر داده و اعلام کرده بود که تلفن ثابت اعتباري تفاوتي با تلفن ثابت ندارد و فقط به عنوان يکي از سرويس هاي جديد محسوب مي شود .
 به گفته فيضي هزينه نصب هر خط تلفن ثابت اعتباري حدود 10هزار تومان است.
117/20