رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران خبر داد:

پيش‌بيني 280 ميليون توماني بودجه نظام صنفي

ايسنا - بودجه سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران تحت تاثير ورودي است كه از اعضا دريافت مي‌كند و اميدواريم با توجه به تعداد اعضاي سازمان در مجموع در سال 1388 به عددي حدود 270 تا 280 ميليون تومان در تهران و در سطح كشور به دو برابر آن به عنوان منابع درآمدي بودجه دست پيدا كنيم.

پرويز رحمتي ـ رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره بودجه سال 1388 سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران گفت: به دليل بودجه كم سازمان بسياري از اعضاي هيات‌هاي مديره استان‌ها و شوراي مركزي هيچ دستمزدي در ازاي كاري كه انجام مي‌دهند دريافت نمي‌كنند و صرفا هزينه‌هاي سازمان در استان‌ها متوجه دبيرخانه‌هاست.
او با بيان اينكه اين بودجه به دليل اتكاي سازمان‌هاي مردم نهاد به حق عضويت اعضا رقم پاييني در مقايسه با سطح انتظارات صنف است، خاطرنشان كرد: اين بودجه صرف كارهاي متعددي همچون گردهمايي‌ها، اطلاع‌رساني، هزينه‌هاي جاري دبيرخانه و نيز انجام برخي پروژه‌هاي ضروري مي شود. پروژه تعيين وضعيت IT كشور و شاخص‌هاي فن‌آوري اطلاعات از اين دست اقدامات است.
رحمتي همچنين اظهار كرد: براي پروژه‌هايي كه پيش نياز برنامه ريزي درحوزه IT در دستگاه‌هاي مختلف هستند و خروجي آنها به عنوان اطلاعات پايه تلقي مي شود به دليل بودجه كم سازمان سعي مي شود از طريق اسپانسر و يا كارفرماي مرتبط اقدام شود.