15ميليارد تومان بودجه به شركت فناوري اطلاعات اختصاص مي يابد

موبنا- مديرعامل شركت فناوري اطلاعات از وعده معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري براي اختصاص 15ميليارد تومان بودجه مجزا از رديف اختيارات اين معاونت به شركت فناوري اطلاعات خبر داد.

سعيد مهديون در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهار داشت: با موافقت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و با اختصاص اين مبلغ ، بودجه شركت فناوري اطلاعات در سال جاري همان مبلغ پيشنهادي دولت در بودجه يعني 30ميليارد تومان خواهد شد.
وي با بيان اينكه طبق ضوابط اجرايي بودجه سال 88 ، جابجايي بخشي از رديف هاي بودجه در چارچوب اختيارات معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري است ، گفت: پيشنهاد دولت در خصوص بودجه سال 88 شركت فناوري اطلاعات مبلغ 30ميليون تومان بود كه مجلس شوراي اسلامي با 50درصد اين مبلغ موافقت كرد و 50درصد مابقي آن نيز در رديف بودجه وزارت اطلاعات قرار گرفت.
مهديون ادامه داد: با موافقت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري براي اختصاص اين مبلغ، مشكل پروژه هاي ناتمام شركت فناوري اطلاعات حل خواهد شد.
به گزارش موبنا در لايحه بودجه سال 88 كشور يك رديف خاص – بند 51- به منظور امور حاكميتي و امنيتي فناوري اطلاعات كه به نظر مي رسد به منظور اجراي طرح افتا (امنيت فضاي تبادل اطلاعات) باشد به وزارت اطلاعات و نيز يك رديف بودجه – بند42- براي شركت فناوري اطلاعات درنظر گرفته شده است.
128/20