مدير عامل شرکت مخابرات ايران خبر داد :

ارائه سيم کارت اعتباري تلفن ثابت در برخي از روستاهاي کشور

موبنا- مدير عامل شرکت مخابرات ايران، از ارائه تلفن ثابت اعتباري در برخي از روستاهاي کشور خبر داد.

صابر فيضي در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا بابيان اينکه مخابرات هر استان به صورت مجزا براي ارائه تلفن ثابت اعتباري اقدام کرده است، گفت: ارائه سيم کارت اعتباري ثابت در تهران دردستورکارشرکت مخابرات اين استان قرارگرفته است.
مديرعامل شرکت مخابرات با بيان اينکه هنوز تعرفه مکالمه ازطريق تلفن ثابت اعتباري مشخص نيست، تصريح کرد:در حال حاضر تعرفه مکالمه با استفاده از تلفن ثابت اعتباري با تلفن ثابت يکسان بوده ولي امکان تغيير تعرفه وجود دارد.
وي افزود:احتمال ارائه اين نوع سيم کارت با اعتبارهاي مختلف نيزوجود دارد.
به گفته فيضي خط اعتباري تلفن ثابت همانند تلفن اعتباري تلفن همراه عمل مي کند ومشترک پيش ازمکالمه  بايد کارکرد خود را پرداخت کند.  
به گزارش موبنا تلفن ثابت اعتباري تفاوتي با تلفن ثابت ندارد و فقط به عنوان يکي از سرويس هاي جديد محسوب مي شود .فيضي پيش از اين اعلام کرده بود که هزينه نصب هر خط تلفن ثابت اعتباري حدود 10هزار تومان است.
117/20