6 مركز مخابراتي توسعه مي‌يابد

فارس - عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مراكز مخابراتي شهيد محلاتي، ابوذر، الغدير، شهيد توكلي، امامت و پيام نور از دوم خردادماه اغاز مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات شهيد محلاتي با پيش شماره‌هاي 2244 الي 2249 در محدوده خيابان‌هاي ازگل، گلچين، شاه عليدوست و در مركز مخابرات ابوذر با پيش شماره‌هاي 6660 الي 6669 در محدوده خيابانهاي شهداي 17 شهريور، بلوار قاسمي، بلوار چكاوك، بلوار كاوسي و در مركز مخابرات الغدير با پيش شماره‌هاي 3303، 3370 الي 3373 در محدوده خيابانهاي عباس كاشي، عزيزي، ياسيني و حسيني به مدت 3 روز دچار اختلال مي‌شود.
همچنين در مركز مخابرات شهيد توكلي با پيش شماره‌هاي 4450 الي 4456 در محدوده خيابانهاي تهرانسر غربي، بلوار شهيد بهشتي، مطهري، فاز 3 و 4 و در مركز مخابرات امامت با پيش شماره‌هاي 7740 الي 7743، 7746 الي 7748 و 77980 الي 77985، 7716 در محدوده خيابانهاي اول 30/9، 30/10، 33/9، 33/10 مهرآگين و مهرجو و در مركز مخابرات پيام نور با پيش شماره‌هاي 4440 الي 4449، 4460، 4461 در محدوده بلوار لاله شرقي، شهيد باهنر، بلوار شاهين جنوبي و شهيد ستاري به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.