صبح امروز

شبکه داخلي برخي ازدفاتر خدمات ارتباطي قطع شد

موبنا- صبح امروز ارتباط شبکه داخلي برخي دفاتر ارتباطي با همراه اول قطع شد، در همين رابطه نايب رئيس کانون سراسري دفاترخدمات ارتباطي گفت:مشکل جدي در روند فعاليت دفاتر خدمات ارتباطي وجودندارد.

زهيرطيب در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اين مشکل را مقطعي وتنها محدود به برخي ازدفاتر خدمات ارتباطي دانست و اظهارداشت:اين قطعي مرتبط با اختلال قطعي اينترنت در شرکت هاي و ساير موارد مشابه است.
طيب گفت: عمليات دريافت قبوض تلفن همراه در بيشتر دفاتر انجام مي شود.
به گزارش موبنا صبح امروزبرخي مشترکان همراه اول براي پرداخت قبوض تلفن خود در دفاترخدمات ارتباطي با مشکل مواجه بودند.
هم اکنون بيش از سه هزار دفتر خدمات ارتباطي در کل کشور فعال است.
117/20