توضيح شركت مخابرات درباره بيمه كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي

فارس- مدير عامل شركت مخابرات ايران در نامه اي به رئيس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس، در خصوص طرح نمايندگان مجلس براي بيمه كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي و در پاسخ به ابهامات سهامداران توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در نامه صابر فيضي به مالمير رئيس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره 69925/121 مورخ 23/2/88 در خصوص طرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي بيمه كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي، در پاسخ به ابهامات سهامداران، توضيحات لازم به شرح زير به آگاهي مي‌رسد:
الف_ كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي
چنانچه بر اساس مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان، مقرر شود كارگزاران دفاتر بيمه شوند در چارچوب ضوابط و مقررات بكارگيري كارگر (طبق قانون كار) با آنان رفتار خواهد شد به نحويكه شركت اعتبار لازم براي پرداخت ما به ازاي خدمات آنان (منجمله حق بيمه سهم كارفرما) را قبلا پيش‌بيني و پرداخت خواهد نمود. اين موضوع به عنوان بخشي از عمليات اجرايي شركت محسوب خواهد شد و تاثيري بر سود سهامداران نخواهد داشت.
ب_ پيمانكاران نگهداري مراكز تلفن روستايي
اين پيمانكاران مطابق قراردادهاي منعقد شده بر مبناي رابطه قانوني كارفرما و پيمانكار همانند ساير پيمانكاران براي ارايه خدماتي از قبيل نگهداري سوئيچ و شبكه كابل، نگهباني، نظافت و نظاير آن فعاليت مي نمايد مطابق مقررات و در چارچوب قرارداد، از مبلغ دريافتي آنان، حق بيمه كسر و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود. طبيعي است پيمانكار موظف به بيمه نمودن كارگران خود مي‌باشند.
برخالف آنچه تاكنون در رسانه‌ها مطرح شده است، تاكنون مصوبه‌اي از سوي دولت محترم به اين شركت ابلاغ نشده، ليكن چنانچه در اين خصوص قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط دولت ابلاغ شود، با تغيير وضعيت پيمانكاران به كارگران روزمزد، هزينه‌هاي شركت مخابرات كاهش و اعتبار مورد نياز بيمه آنان از همين محل قابل تامين خواهد بود.
مجددا تاكيد مي‌شود آنچه در مجلس محترم شوراي اسلامي مطرح است، مربوط به آينده است.