طبق پيوست بودجه سال 88

شركت مخابرات تا آخر خرداد بايد واگذار شود

موبنا- طبق جدول پيوست بودجه سال 88 ، واگذاري سهام مخابرات را در سه ماهه اول امسال تكليف كرده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا تمامي تعهدات و اقدامات شركت مخابرات براي ارائه به سازمان خصوصي سازي و بورس انجام گرفته و مخابرات در خصوص زمان عرضه سهام تكليفي ندارد.
همچنين يک مقام مسوول با بيان اينكه تعيين قيمت سهام بلوكي مخابرات و عرضه آن از وظايف سازمان خصوصي سازي است گفت: در قانون بودجه سال 88 دو جدول در رابطه با خصوصي سازي پيوست شده كه نام مخابرات در جدول شماره 2 آمده و در اين جدول واگذاري مخابرات در سه ماهه اول امسال تكليف شده است.
وي با تاكيد براينكه بودجه سال 88 نيز مانند سال 87 برحسب مخابرات دولتي نوشته شده است يادآور شد: تا زماني كه 51درصد سهام مخابرات واگذار نشود اين شركت دولتي خواهد بود و تنها زماني كه از قوانين دولتي خارج شود تكليف درآمد و سود آن مشخص مي شود.
واگذاري بخشي از سهام شرکت مخابرات ايران در راستاي خصوصي سازي اين شرکت قراربود در ارديبهشت ماه جاري انجام پذيرد اما اين مهم صورت نپذيرفت.
تاكنون پنج درصد سهام اين شرکت از طريق در بورس واگذار شد، پنج درصد آن به کارکنان اين شرکت اختصاص يافت و 20درصد نيز به عنوان سهام عدالت اختصاص يافته و 20درصد ديگر سهام اين شرکت نيز در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
دولت قصد دارد تا 50درصد سهام باقي مانده شرکت مخابرات ايران را بصورت بلوكي به يک شرکت خارجي همراه با شريک ايراني آن واگذار کند.
شرکت مخابرات ايران علاوه بر در اختيار داشتن انحصار خطوط تلفن ثابت ايران، بزرگترين اپراتور تلفن همراه کشور از نظر تعداد مشترکان را نيز در اختيار دارد.
128/20