معاون فني شوراي عالي اطلاع رساني خبر داد:

دستورالعمل خط و زبان فارسي براي پيامک تلفن همراه سند شد

موبنا- معاون فني شوراي عالي اطلاع رساني گفت:دستورالعمل پژوهش نامه کاربري خط و زبان فارسي درمحيط پيامک تلفن همراه به سند تبديل شد.

“بهروز مينائي” در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا با بيان اينکه تاکنون لايحه هاي گوناگوني در مباحث گوشي،زير ساخت هاي مخابراتي،زمينه هاي فرهنگي،حقوقي انجام شده است،گفت: با استفاده ازدستورالعمل سند مذکور، زبان فينگيليش (فارسي- انگليسي)به تدريج ازفضاي تلفن همراه حذف مي شود.
وي يکي ديگرازنتايج دستورالعمل هاي سند کاربردي خط و زبان فارسي درمحيط تلفن همراه را ارزان شدن تعرفه پيامک فارسي دانست.
مينائي تصريح کرد: درتدوين اين سند، تمامي نهادهاي مرتبط نظيرصدا و سيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخي ديگرنهادهاي دولتي دخيل بوده اند.
به گفته وي مصوبه شوراي عالي اطلاع رساني جنبه قانوني دارد وبراي تمامي نهادها لازم الاجرا است.
معاون فني شوراي عالي اطلاع رساني ادامه داد: براي توسعه خط و زبان فارسي در محيط پيامک تلفن همراه مي بايست راهکارهاي قانوني بيشتري تهيه شود.
117/20