نتايج يک نظر سنجي نشان مي دهد:

87 درصد دانشجويان بر تاثير فراوان اينترنت در ارتقاء علمي شان تاکيد دارند

شرکت مخابرات ايران - 87 درصد دانشجويان حاضر در نظر سنجي "اينترنت دانشگاهي " معتقدند اينترنت تاثير فراواني در ارتقاء سطح علمي آنها دارد.

به گزارش سايت خبري شرکت مخابرات ايران بر اساس اين نظر سنجي که توسط روابط عمومي و امور بين الملل اين شرکت در ارديبهشت ماه انجام شده است چنين استنباط مي شود که دسترسي مطلوب به اينترنت در دانشگاه ها يک ضرورت است.نکته جالب توجه ديگر در اين نظر سنجي ديدگاه 2/2 درصد دانشجويان بود که ظاهرا با انتخاب گزينه هاي کم و خيلي کم نقش اينترنت را در ارتقاء بار علمي خود بي تاثير دانسته اند.