عضو هيات مديره پست بانک:

نرم افزارجامع روستايي پست بانک نصب و راه اندازي مي شود

موبنا- عضو هيات مديره پست بانک گفت: نرم افزار جامع روستايي پست بانک درحال نصب و راه اندازي است.

محمودهراتيان نژادي در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهارداشت: اين نرم افزار به تدريج در تمامي روستاهاي کشورنصب و راه اندازي مي شود. اولويت بندي روستاها براي نصب اين نرم افزاربه امکانات زيرساختي و به روزشدن کامپيوترهاي دفاتر روستايي بستگي دارد.
عضوهيات مديره پست بانک افزود: تجهيز امکانات زير ساختي وظيفه مخابرات بوده وپست بانک تنها موظف به نصب اين نرم افزار است.
وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه،گفت:وزارت ارتباطات موظف به ايجاد 10 هزار دفتر ICT روستايي در سراسر کشوربوده که هم اکنون 8 هزار دفتر فعال شده است.درشرايط فعلي امکان نصب اين نرم افزاردر تمامي دفاتر ICT  روستايي توسط پست بانک فراهم است.
وي گفت: پست بانک مي تواند در فاز اول در زمينه نصب نرم افزار جامع روستايي 20 هزاردفتر را پشتيباني کند.
هراتيان نژادي افزود:در صورت گسترش دفاتر ICT  روستايي در سراسر کشور امکان نصب و راه اندازي اين نرم افزارنيزوجود دارد.همچنين نرم افزار جامع روستايي پست بانک بر اساس نرم افزار جامع بانکي (Core Banking) طراحي شده است.
117/20