مخبرکميسيون صنايع و معادن در گفت وگو با موبنا:

مخابرات موظف به اجراي طرح بيمه کارگزاران روستايي است

موبنا- مخبر کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: درصورت تاييد طرح بيمه کارگزاران روستايي در شوراي نگهبان، مخابرات موظف به اجرا ورعايت آن خواهد بود.

علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا، اظهار داشت: طرح بيمه کارگزاران روستايي با هدف رفع محروميت،ارائه خدمات، برقراري ارتباط سريع و اطلاع رساني به مراکز کم ظرفيت مخابرات روستايي از سوي مجلس ارائه شده است.
وي گفت: تقريبا بيش ازده هزار نفر مشمول طرح بيمه کارگزاران روستايي مي شوند.
وي گفت: با ارائه طرح بيمه کارگزاران روستايي، وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف مي شود تا براساس قوانين تامين اجتماعي وشرايط و ضوابط مقرردر قانون کار، بيمه تمام کارگزاران مخابرات روستايي را اعم از شاغل و پيمانکاران تامين کند.
يوسف نژاد با بيان اينکه دردرجه اول منابع مالي اين طرح ،ازحق اشتراک اپراتورها و يا از رديف درآمد دولت در نظر گرفته شده بود، گفت: اين طرح مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد چرا که اين شورا معتقد بود در شرايط فعلي منجر به کاهش درآمد دولت مي شود.
به گفته وي کميسيون صنايع به همراه کارشناسان ومتخصصان به منظور تامين نظر شوراي نگهبان دراين باره تشکيل جلسه داده است.
يوسف نژاد گفت: درشرايط فعالي تامين منابع مالي اين طرح ازمحل درآمد داخلي شرکت مخابرات از جمله سهام اين شرکت وبراساس استفساريه بودجه سال86 پيشنهاد شده است.اين طرح درمجلس تاييد شده و براي تائيد به شوراي نگهبان ارجاع داده شده است.
مخبر کميسيون صنايع و معادن مجلس پيش بيني کرد اين طرح در شوراي نگهبان تاييد شده و مخابرات موظف به رعايت آن باشد.
به گزارش موبنا، دردي ماه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد، به دليل جمع آوري باجه هاي تلفن روستايي و بيكار شدن حدود 40 هزار نفر كارگزاران مخابرات روستايي با سابقه 8 تا 25سال  اين افراد بيمه شوند اما اين مصوبه به دليل نامشخص بودن منابع مالي ، با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد.
در صورت اجراي اين طرح شركت مخابرات بايد حدود200 تا 300 ميليارد تومان بابت بيمه كارگزاران روستايي منظور كند كه دراين حالت سود آوري اين شركت به شدت كاهش مي يابد.
117/20