ميانگين بهاي انواع سيم کارت

گزارش موبنا از ميانگين بهاي انواع سيم کارت در روز دوشنبه در پنج منطقه تهران

قيمت ها به هزار تومان است.

    کد انواع سيم کارت

صفر

کارکرده

خريد

فروش

خريد

فروش

کد يک

490

520

کد دو

520

550

340

350

کد سه

450

465

300

310

کد چهار

340

350

235

245

کد پنج

335

345

230

240

کد شش

320

330

215

225

کد هفت

310

320

210

220

کد هشت

290

300

190

200

 

کد نه (اعتباري دولتي ) 

22

40

متغير

 ( بسته به ميزان

شارژ )

متغير ( بسته به ميزان شارژ )

تاليا

15

20

متغير

 ( بسته به ميزان

شارژ )

متغير ( بسته به ميزان شارژ )

ايرانسل

119

120

80

90

ايرانسل (اعتباري )

6

7

متغير

 ( بسته به ميزان

شارژ )

متغير

 ( بسته به ميزان

شارژ )