رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران:

نظام هماهنگ پرداخت براي نيروهاي متخصص ICT كارايي ندارد

موبنا- رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: طرح هايي چون نظام هماهنگ پرداخت و قانون كار طرح هايي نيستند كه بتوانند با ايجاد انگيزه نيروهاي متخصص اين حوزه را مشغول بكار كنند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، وفا غفاريان عصر گذشته در مراسم روز جهاني ارتباطات و جامعه اطلاعاتي به ارائه محورهاي راهبرد توسعه پايدار ارتباطات پرداخت و از شاخص هاي مختلفي كه در توسعه ارتباطات نقش مهمي ايفا مي كند نام برد.
وي با تاكيد بر اينكه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به دنبال خود توسعه فرهنگي اجتماعي و اقتصادي را به همراه دارد، اظهار داشت: توسعه ارتباطات از جمله اهداف كشورها است كه به عنوان يكي از شاخص هاي سنجش توسعه يافتگي محسوب مي شود و مي توان تاثير آن را بر ساير ابعاد توسعه به وضوح ديد.
غفاريان از توسعه ارتباطات به عنوان يكي از پيشرانه هاي مهم تسريع امور كشور نام برد و خاطرنشان كرد: توسعه ارتباطات تنها متوجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيست و براي توسعه ارتباطات كشور بايد تمام اركان جامعه نقش خود را به درستي ايفا كنند كه اين امر نيازمند الگوي راهبري است.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران با بيان اينكه سازمان هاي حكومتي سرمايه گذاران و شركت هاي مادر و نيز شركت هاي عملياتي در كشور اعم از بخش خصوصي و دولتي نقش اساسي و تعيين كننده در توسعه ارتباطات پايدار دارند، گفت: اركان حكومتي شامل دولت مجلس و قوه قضاييه مي شود كه بايد در راستاي توسعه زيرساخت ها تامين نيروي متخصص علمي و انگيزشي و ايجاد شاهراههاي ارتباطي و داده اي حركت كنند.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه در بخش توسعه نيروهاي متخصص علمي عقب افتادگي جدي در اين حوزه ديده مي شود، اظهار داشت: مابين بخش علمي و اجرايي كشور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات فاصله بسياري وجود دارد.
وي درعين حال ايجاد فرصت هاي انگيزشي را براي نيروهاي متخصص در اين حوزه بسيار تاثيرگذار ارزيابي كرد و گفت: نظام هاي جبران خدمات بايد براي نيروهاي متخصص اين حوزه انگيزه تامين كنند چرا كه توسعه ارتباطات بدون اين نيروها با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
غفاريان به ايجاد و توسعه شاهراههاي ارتباطي به عنوان يكي ديگر از محورهاي توسعه ارتباطات در كشو كه بايد از سوي اركان حكومتي مورد توجه قرار گيرد اشاره و عنوان کرد: افزايش كيفيت زيرساختها در قالب توسعه پهناي باند و كنترل ساختارهاي هزينه ساز نيز بايد از سوي دولت و اركان حكومتي تامين شود.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران دومين نقش سازمانهاي حكومتي را در توسعه پايدار ارتباطات در كشور شكل گيري صحيح حوزه رقابت دانست و گفت: تسريع در روند خصوصي سازي و آزاد سازي و نيز تدوين قوانين و مقررات اثر بخش رقابتي مي تواند در اين زمينه مثمرثمر واقع شود.
غفاريان با تاكيد بر اينكه توسعه پايدار ارتباطات نيازمند تكميل زنجيره خدمات و توليدات در اين عرصه است، تصريح كرد: در زمينه تعمير تجهيزات شركت هاي متعددي وجود دارد اما براي طراحي و بهينه سازي اين حوزه شركت هاي فعال وجود ندارد كه اين امر باعث شده تا اين زنجيره ناقص باشد.
وي ادامه داد: در اين ميان دولت مي تواند با سياست هاي حمايتي خود از جمله تسهيلات مالي بانكي سرمايه گذاران را تشويق كند كه حلقه مفقوده اين زنجير تكميل شود تا شاهد بهبود خدمات ارتباطي كاهش هزينه خدمات و سرمايه اي باشيم.
اين مقام مسئول جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در حوزه ارتباطات را بسيار اندك دانست و گفت: محيط براي سرمايه گذاران خارجي جذاب نيست و اين امر سرعت بخشي به توسعه پايدار را كاهش مي دهد.
غفاريان به نقش سرمايه گذاران شركت هاي مادر تخصصي براي افزايش بهره وري در سرمايه گذاري از طريق هم افزايي اشاره كرد و ادامه داد: براي مثال هم اكنون شركت هاي مخابرات استاني عهده دار وظايف توسعه ارتباطات سيار هستند كه اين امر هم هزينه شركت ها را كاهش مي دهد و هم كاهش سرمايه اي و عملياتي را در پي دارد.
وي گفت: وظايف دوم شركت هاي مادر تخصصي سرمايه گذاري برروي تكنولوژي هاي جديد ارتباطي براي بروز نگهداشتن خدمات ارتباطي در كشور است تا فاصله تكنولوژي ما با جهان كاهش يابد.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در ادامه سخنان خود به نقش شركت هاي عملياتي همچون اپراتورها شركت هاي ارائه كننده خدمات ارزش افزوده پيمانكاران ارتباطي و تامين كنندگان اشاره كرد و گفت: نقش اين شركت ها درك و مطالعه خواسته هاي بازار افزايش بهره وري عملياتي توسعه و بكارگيري شايستگي هاي عملياتي و پاسخگويي به خواسته هاي بازار است.
به گفته غفاريان يكي از محورهاي توسعه در دنياي رقابتي توسعه شايستگي ها است تا در ارائه خدمات و افزايش مستمر سرعت توسعه ارتباطات به دور از دنباله روي ها شاهد نوآوري باشيم.
128/20