وقتی آسمان به زمین می آید!

"انعکاس" پروژه ای درحال انجام است که در آن از آینه مدور در جاهای مختلف عکاسی می کنم. من عکاسی در شکل های مختلف آینه را امتحان کردم اما بیشترین سکوت و هماهنگی در آینه دایره شکل اتفاق می افتد. آن همه چیز درباره زیبایی انعکاس نور است.

5_1 6_1 2_1 7_1 1_1 3_1 4_1