توسط زیرساخت صورت گرفت ؛

دریافت گواهینامه های بین المللی استقرار نظام مدیریت کیفیت و استاندارد، ایمنی و بهداشت حرفه ای

موبنا- وزیر ارتباطات از شرکت ارتباطات زیرساخت برای دریافت گواهینامه های بین المللی استقرار نظام مدیریت کیفیت و استاندارد، ایمنی و بهداشت حرفه ای تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پاس تلاش برای اجرای ممیزی های مراقبتی بین المللی وتمدید گواهینامه های استقرار نظام های مدیریت کیفیت در شرکت ارتباطات زیرساخت از مهندس خسروی معاون وزیر،رییس هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر کرد.
این شرکت موفق به استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 ودریافت  گواهینامه های بین المللی مربوطه برای  تمامی فعالیت های شرکت در دامنه کاربرد طراحی ، برنامه ریزی و توسعه ، فناوری ارتباطات ، مدیریت شبکه ، مدیریت واحدهای استانی ، نظارت ، بهره برداری ، امور مالی ، تحقیق و گسترش ، پشتیبانی ،  نوسازی و تحول زیرساخت های مخابراتی (شبکه های سوئیچینگ ، انتقال ، ماهواره و دیتا) شد.
علاوه بر این  شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007 برای  تمامی  فعالیتهای شرکت و دریافت  گواهینامه بین المللی مربوطه و ثبت آن ها در سازمان ملی استاندارد ایران  و حرکت در مسیر موفقیت پایدار و استقرار و اخذ گواهینامه سطح بلوغ بر مبنای استاندارد ISO 9004:2009/2010 با استفاده از منطق RADAR به عنوان راهنما شد.
این گواهی نامه های بین المللی در راستای تعالی سازمانی و تداوم استقرار نظام مدیریت کیفیت در مسیر موفقیت پایدار و اجرای ماده (33) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شرکت پیاده سازی شده است.
129/