لیست قیمت محصولات سایپا

مدل خودرو توضيحات قیمت بازار
(
تومان)
قیمت نمایندگی
(
تومان)
  آخرین بروزرسانی
تیبا EX 25,600,000 24,610,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
تیبا LE 23,300,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
تیبا SX 24,500,000 23,955,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
تیبا دو گانه سوز 26,400,000 25,214,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 111 EX 21,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 111 LE 19,300,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 111 SE 20,600,000 20,144,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 111 SL 18,300,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 111 SX 19,400,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 EX 20,500,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 LE 19,300,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 SE 20,500,000 19,925,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 SE پایه گازسوز 22,100,000 21,220,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 SL 18,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 SX 19,400,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 TL 19,600,000 19,235,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 131 گاز سوز LE 21,300,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 EX 20,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 LE 18,400,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 SE 20,600,000 19,600,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 SL 16,300,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 SX 18,400,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 TL 0 19,300,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 132 دوگانه 20,600,000 20,500,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 141 EX 18,300,000 17,500,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 141 SE 19,600,000 19,525,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 141 SL 17,000,000 16,205,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 141 SX 17,300,000 16,500,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 151 SL 15,000,000 15,914,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا 151 TL 15,600,000 17,375,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سایپا S300 72,000,000 76,655,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
وانت شوکا بنزینی 0 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
وانت شوکا دوگانه سوز 0 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
وانت نیسان بنزینی دارای  تاخوگراف و ترمز ABS 29,100,000 29,225,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
وانت نیسان دوگانه سوز دارای تاخوگراف و ترمز ABS 31,000,000 30,715,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
وانت نیسان دیزلی دارای کولر و ترمز ABS 36,000,000 36,425,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴