1398031309553749417576504

تورم بالا تا ۳ سال ماندگار است

بانک مرکزی اروپا اظهار کرد که تورم برای سه سال آینده بدون تغییر است.

اخبار بازار ایران – بانک مرکزی اروپا روز جمعه اعلام کرد که میانگین انتظار تورم برای ۱۲ ماه آینده و متوسط انتظار برای تورم سه سال آینده بدون تغییر به ترتیب در ۵.۰ درصد و ۳.۰ درصد باقی خواهد ماند.

این در حالی است که انتظارات برای رشد درآمد اسمی و مخارج ۱۲ ماه آینده همچنین رشد اقتصادی در همین دوره افزایش یافته است.

مطابق با انتظارات بالاتر برای شرایط اقتصادی، انتظارات برای نرخ بیکاری ۱۲ ماه آینده به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت.

در مورد مسکن و دسترسی به اعتبار، مصرف‌کنندگان انتظارات خود را برای رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه آینده به ۳.۴ درصد افزایش دادند در حالی که شاهد افزایش انتظارات برای نرخ بهره وام مسکن به ۴.۴ درصد بودند.

 منبع: ایسنا