مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب شد

امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب شد.

اخبار بازار ایران – در حکمی از سوی دکتر جعفر صفایی مزید، مدیرعامل بانک سینا، امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.
وی پیش از این مدیریت روابط عمومی بانک دی، بیمه تعاون و… را عهده دار بوده است.