156458086

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد

بر اساس پاسخ سازمان امور مالیاتی به سازمان بورس، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.

اخبار بازار ایران – با توجه به ابهامات در مورد آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ بر صندوقهای سرمایه‌گذاری، سازمان بورس پیگیر اظهار نظر صریح سازمان امور مالیاتی کشور شد.

مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.

رسانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

14010111000415 Test NewPhotoFree

14010111000387 Test NewPhotoFree
مالیات

 منبع: فارس