مافیای آب پس از سدسازی به دنبال انتقال آب است

دکتر پاپلی یزدی در اینجا توضیح می‌دهد که تا پیش از این عده‌ای در کشور وجود داشتند که با حفر چاه مشکل آب را حل می‌کردند. بعد که نتیجه‌ی این بی‌فکری پایین رفتن آبهای زیرزمینی شد، از این اقدامات غیرتخصصی عبرت نگرفتند و رفتند سراغ سدسازی بعد که گل سر سبد سدسازی شد سد گتوند و باعث نابودی آب کارون شد، و مردم با سدسازی مخالفت کردند برای اقدام غیرعلمی بعدی انتقال آب را انتخاب کردند. و این قصه همچنان ادامه دارد ...