دستمزد کارگران فقط ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد

در سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۶۴.۲ درصد بوده است.

اخبار بازار ایران – مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، “بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور (99-90) نشان می‌دهد که متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 30.5 درصد افزایش از 48.439 هزار ریال در سال 98 به 634.684 هزار ریال در سال 99 رسیده است.

 متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی با 31.2 درصد افزایش از 265.966هزار ریال در سال 98 به 348.982 در سال 99 رسیده است.

 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38.0 درصد افزایش از 541.007 هزار ریال در سال 98 به 746.764 هزار ریال در سال 99 رسیده است.

 متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با 41.6 درصد افزایش از 297.022 هزار ریال در سال 98 به 420.470هزار ریال در سال 99 رسیده است.

 در سال 99 بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با 52.9 درصد و 37.5درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار می‌باشد.

 در سال 99، نسبت به حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 35.3 و 64.2 درصد است.

 با توجه به جدول 1، در سال 99 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری، 746.746 هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی 420.470 هزار ریال می‌باشد که این مقدار نسبت به سال 98 در خانوارهای شهری 38.0 درصد و در خانوار روستایی 41.6 درصد رشد داشته است.

اخبار کارگران ,
اخبار کارگران ,
اخبار کارگران ,
 منبع: تسنیم