1400022013542196322736814

افزایش شکاف طبقاتی در سال ۹۹

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش، نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۰۶ واحد رسیده است.

اخبار بازار ایران – یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می‌باشد، ضریب جینی است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.

نوسان ضریب جینی بین صفر و یک

هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمد‌ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمد‌ها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.

 شکاف درآمدی افزایش یافت!

جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ این ضریب برای کل کشور در سال 1399 با افزایش نسبت به سال 1398 به رقم 40.06 رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم 38.35 و مناطق روستایی نیز به رقم 35.90 افزایش یافته است؛ بنابراین از سال 98 تا 99، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.

بررسی تغییرات ضریب جینی از سال 88 تا پایان سال 99 نشان می‌دهد در این مدت بیشترین شکاف درآمدی متعلق به سال 1388 با 4.11 بوده است.

 منبع: تسنیم