IMAGE634839970063715682

مدیر سابق ارتباطات ایران خودرو، هیات مدیره گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو شد

"علی مصریان" قائم‌ مقام معاون بازرسی شرکت ایران‌ خودرو به ترکیب هیات مدیره گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو اضافه شد.

اخبار بازار – “علی مصریان” قائم‌ مقام معاون بازرسی شرکت ایران‌ خودرو به ترکیب هیات مدیره گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو اضافه شد.

علی مصریان تا همین چندی پیش مدیریت ارتباطات ایران خودرو را برعهده داشت که پس از کناره‌گیری از این سمت به عنوان قائم‌ مقام معاون بازرسی شرکت ایران‌ خودرو منصوب شد.

در حال حاضر، به غیر از علی مصریان، محسن ناقدی برادران حجار، مهدی مونسان، هادی اویار حسین و علیرضا کمیزی در ترکیب هیئت‌مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو حضور دارند.

هادی اویار حسین دیگر عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو نیز در حال حاضر مدیریت عاملی شرکت بیمه پارسیان را بر عهده دارد.