شناس
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر:

38درصد از نام گذاری های معابر در دو سال گذشته متعلق به اسامی شهدا بود

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: در دوسال گذشته در کمیسیون نامگذاری شورای شهر حدود ۳۸ درصد نامگذاری ها به نام نامی شهیدان انقلاب دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم اختصاص یافته است.

اخبار بازار – محمدجواد حق شناس در صد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه مدتی است پروژه تخریب و دروغ افکنی تبدیل به دستور کار برای برخی از مرتبطین با حوزه رسانه شده است، اظهار کرد: آن ها ناآگاهانه به شیپوری می دمند که هیچ کس و مرجعی از آن سود نمی برد و علیرغم تکذیب هایی که توسط روابط عمومی شهرداری و شورا صورت گرفته است باز از نشر این اخبار نادرست کوتاه نمی آیند.
وی اضافه کرد: در دوسال گذشته در کمیسیون نامگذاری شورای شهر حدود ۳۸ درصد نامگذاری ها به نام نامی شهیدان انقلاب دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم اختصاص یافته است.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: در این نامه در این باره حتی یک گزارش از بنیاد شهید و خانواده شهیدان و بی توجهی و حتی کم توجهی و خصوصاً در خصوص زدودن عنوان شهید از پلاک های نامگذاری شده گزارشی نشده است.
حق شناس اضافه کرد: در برخی گزارش های محدود از مغایرت تابلوهای پرچمی با تابلوهای معابر در دوره پیشین شهرداری که مربوط به سال ۹۴ است، مطرح شد که بر اساس دستور شهردار همین تعداد محدود نیز اصلاح شده است.
وی گفت: اساساً گرچه شورای شهر پنجم و مدیریت شهری ممکن است در برخی مواضع منتقد مدیریت شهری پیشین باشند، اما چسباندن اتهام «شهیدزدایی» به هیچ وجه به همکارانمان در شورای شهر چهارم و مدیریت شهری آن سال ها برازنده نبود و یک ستم آشکار به شمار می آید.