رده بندی اقتصادی برترین کلان شهرهای جهان (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/280722/%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3