جدول قیمت انواع آبزیان

جدول قیمت انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه می‌گردد.

  انواع آبزیان جهت عرضه در غرف آبزیان
انواع ماهی ردیف نام محصول وزن/سایز قیمت مصوب

(ریال)

مشخصات کیفی و توضیحات
ماهیان تازه دریای شمال 1 اردک ماهی بالای 700 گرم 200000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

2 سفید دریایی بالای 900 گرم 220000
700 تا 900 گرم 190000
500 تا 700 گرم 160000
3 سوف بالای 800 گرم 220000
400 تا 800 گرم 170000
4 سیم 55000
5 کفال بالای 900 گرم 215000
600 تا 900 گرم 185000
300 تا 600 گرم 140000
6 کیلکا 38000
ماهیان تازه پرورشی 7 آمور(کپور علفخوار، سفید پرورشی) بالای 1500 گرم 110000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

1200تا 1500 گرم 100000
8 کپور سرگنده (بیگ هد) بیش از 3000 گرم 68000
2000 تا 3000 60000
9 فیتوفاک (کپور نقره ای،آزاد پرورشی) بالای 1500 گرم 68000
1000 تا 1500 60000
800 تا 1000 گرم 55000
10 قزل آلا رنگین کمان گوشت نارنجی بالای 700 گرم 132000
11 قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم 125000
12 کپور پرورشی بالای 1500 گرم 110000
1000 تا 1500 100000
13 میگوی پرورشی سایز 60 – 70 210000
ماهیان تازه جنوب 14 بچه شیر با سر و دم بالای 1500 گرم 190000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

15 بیاح بالای 100 گرم 70000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

16 حلوای سیاه بالای 1000 گرم 180000
بین 500تا1000گرم 170000
17 راشگو بین 1000تا3000 270000
بالای 3000 گرم 240000
18 زیبا بالای 3000 گرم 80000
1000 تا 3000 90000
19 سارم 1000 تا 3000 80000
3000تا5000 70000
20 سرخو بالای 3000 گرم 160000 کاملا سالم، رنگ سرخ، با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

بین 1000 تا 3000 180000
21 سکن با سر و دم بالای 2000 گرم 130000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

22 سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 160000 کاملا سالم، رنگ طلایی کامل

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

بین 700 تا 1000 140000
23 سنگسر سایر انواع بالای 1000 گرم 130000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

24 شانک بالای 400 گرم 145000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

25 شوریده بالای 700 گرم 165000 کاملا سالم با صلابت بافت

درخشندگی و فراوانی پولک ها

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

500 تا 700 گرم 145000
26 شیر خلیج فارس با سر و دم بالای 3000 گرم 210000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

قطع کامل سر از استخوان پشت آبشش

27 شیر خلیج فارس بدون سر و دم بالای 3000 گرم 230000
28 طوطی ماهی بالای 1000 گرم 140000 کاملا سالم با صلابت بافت

شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم

29 عروس بالای 700 گرم 80000
30 قباد بین 700 تا 1000 175000
31 کتر دم سبز با سر و دم بالای 3000 گرم 125000
 1000 تا 3000 135000
32 کتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000 گرم 110000
 1000 تا 3000 120000
33 کتو بالای 500 گرم 45000
34 کفشک بالای 1000 گرم 130000
بین 700 تا 1000 120000
35 گیش  3000 تا 5000 105000
1000 تا 3000 95000
36 میش شکم پر 1000 تا 3000 150000
37 میش شکم خالی 3000 تا 6000 140000
38 هامور بالای 3000 تا 5000 190000
1000 تا 3000 210000
آبزیان منجمد

(غیر بسته بندی)

39 بچه شیر منجمد بالای 1500 گرم 165000 عرضه انواع آبزیان مندرج در این قسمت

مستلزم دارا بودن اطلاعات و مشخصات مربوطه شامل:

تاریخ صید، تاریخ فرآوری، نام محصول، نوع محصول،

کد پروانه بهداشتی بهره برداری، نام واحد مربوطه و سایز محصول  است

سایز محصول بر روی کارتن آن با درجه های به شرح زیر

و با کلمات LL/XL/L/M/S مشخص شده است

که می بایست بر روی کارتن هر محصول درج شده باشد

40 تیلاپیلای فیله شده سایز L 230000
سایز M 220000
سایز S 210000
41 حسون منجمد سایز L 48000
سایز M 40000
42 حلوا سیاه سایز XL 185000
سایز L 175000
سایز M 165000
43 راشگو منجمد سایز L و XL 220000
44 ردگاد منجمد وارداتی (فیله) سایز L 160000
45 سارم منجمد صنعتی سایز XL 68000
46 سالمون منجمد وارداتی
(شکم خالی با سر و دم)
415000
47 سرخو منجمد سایز L 185000
48 سلطان ابراهیم منجمد سایز L 60000
سایز M 50000
49 سنگسر سایر انواع سایز L و M 127000
50 سنگسر طلایی سایز L 145000
51 شوریده داخلی سایز XL 190000
سایز L 180000
سایز M 160000
52 شوریده وارداتی شکم خالی سایز L 135000
53 شیر منجمد با سر و دم بالای 2500 گرم 210000
54 شیر منجمد بدون سر و دم 235000
55 طلال منجمد سایز L 68000
56 کتر دم سبز منجمد 130000
57 کتر دم سیاه منجمد 120000
58 کفشک سایز XL 145000
سایز L 135000
59 گیش معمولی سایز L 85000
60 گیش مقوایی سایز L 102000
61 میش شکم خالی 180000
62 میگوی دریایی با سر منجمد سایز 51 – 60 280000
سایز 40 – 50 320000
سایز 30 – 40 380000
63 هامور منجمد سایز XL 167000
64 هوکی منجمد سایز L و XL 155000

 

ماهی قزل آلای تازه، شکم خالی، بسته بندی

 

ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 ماهی قزل آلای تازه شکم خالی

(بسته بندی شرکتی)

180000 کاملاً پاک شده، شکم کاملاً تخلیه شده از انواع امعاء و احشاء

فاقد آبشش و یکدست، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف با پوشش استرچ فیلم

 

میگوی تازه دریایی
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 میگوی تازه دریایی میکس (ترکیب سایزی) 250000