جدول قیمت انواع گوشت قرمز

جدول قیمت گوشت قرمز و گوشت شتر در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه می‌گردد.

انوع گوشت بسته بندی شرکتی

(لاشه کشتار داخلی)

گوشت گوسفندی
ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 خورشتی بی استخوان 367000 شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه
2 راسته با استخوان 287000 به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته
3 راسته بی استخوان 446000 بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز
4 ران پاک کرده با استخوان 353000 بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با 3% چربی قابل رویت
5 ران کامل ممتاز 353000 بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم،
6 سردست
(با گردن، سرسینه و جناق 7 دنده)
300000 سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت
7 کف دست 350000 بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف
8 قلوه گاه با استخوان 182000 بدون سرسینه و چربی اضافه
9 قلوه گاه بی استخوان 196000 بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه
10 گردن 275000 کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی
11 ماهیچه 369000 همراه با گل ماهیچه
12 ماهیچه پلویی 325000 شامل قلم دست و عضله متصل به آن
گوشت گوساله
ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 خورشتی 320000 قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم) صرفاً از ران و سردست
2 راسته پاک کرده 353000 بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته)
3 ران پاک کرده 334000 بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت)
4 دنبالچه 198000 پاک شده و قطعه بندی شده به صورت حلقوی
5 سردست پاک کرده 316000 بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت)
6 قلوه گاه 216000 بدون چربی و پوست اضافه
7 گردن 261000 کاملاً پاک شده
8 قلم 27500 برش خرد
9 ماهیچه 334000 کاملاً پاک شده
چرخ کرده مخلوط
ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 چرخ کرده مخلوط 240000 مخلوط گوساله و گوسفندی

 

انوع گوشت گرم  بسته بندی در محل
گوشت گوسفندی
ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 راسته با استخوان 277000 بدون غدد لنفی
2 ران پاک کرده با استخوان 343000 بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با 3% چربی قابل رویت
(شامل ماهیچه، گرد ران و کعب ران)
3 سردست  (با گردن و جناق 7 دنده) 290000 سردست، سینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت
4 کفدست 340000 بدون دنده، سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف
5 قلوه گاه با استخوان 177000
6 قلوه گاه بی استخوان 189000 بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه
7 گردن 265000 شامل 7 مهره، کاملاً تمیز و بدون آثار خون آلودگی
8 ماهیچه 359000 همراه با گل ماهیچه
9 شقه 272000 لاشه با برش طولی بدون دنبه
گوشت گوساله
ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 راسته پاک کرده 343000 بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته)
2 ران پاک کرده 324000 بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت)
3 سردست پاک کرده 306000 بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت)
4 فیله پاک کرده 450000 کاملاً پاک شده و فاقد چربی زائد
5 قلم 25500 برش خرده
6 قلوه گاه 211000 بدون چربی و پوست اضافه
7 گردن 251000 کاملاً پاک شده
8 ماهیچه 324000 کاملاً پاک شده
9 دنبالچه 188000 پاک شده

 

انوع گوشت قرمز منجمد داخلی
دیف نام محصول قیمت
(ریال)
مشخصات بسته بندی
1 ران گوساله منجمد داخلی 170000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
2 سردست گوساله منجمد داخلی 165000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
3 قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 125000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
4 گردن گوساله منجمد داخلی 160000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
5 راسته منجمد گوساله داخلی 165000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
6 دنبالچه منجمد گوساله داخلی 130000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
7 ران گوسفندی داخلی 210000 ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه
8 کف دست گوسفندی داخلی 200000 دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل روی هر قطعه
9 سردست گوسفندی داخلی 180000 ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه
10 گردن گوسفند با استخوان داخلی 165000 دارای لیبل بر روی هر قطعه
11 راسته گوسفندی با استخوان داخلی 175000 دارای لیبل بر روی هر قطعه
12 قلوه گاه گوسفندی بی استخوان داخلی 155000 دارای لیبل بر روی هر قطعه

 

انوع گوشت قرمز  منجمد  وارداتی

(برزیلی و استرالیایی)

ردیف نام محصول قیمت
(ریال)
مشخصات بسته بندی
1 ران گوساله منجمد برزیلی 199000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
2 سردست گوساله منجمد برزیلی 189000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
3 گردن گوساله منجمد برزیلی 189000 دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار
4 ران گوسفندی استرالیایی 250000 ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه
5 کف دست گوسفندی استرالیایی 235000 دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل بر روی هر قطعه
6 سردست گوسفندی استرالیایی 215000 ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه
7 گردن گوسفندی با استخوان استرالیایی 205000 دارای لیبل بر روی هر قطعه
8 راسته گوسفندی با استخوان استرالیایی 225000 دارای لیبل بر روی هر قطعه
9 قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان استرالیایی 165000 دارای لیبل بر روی هر قطعه

 

انوع آلایش گوشت بسته بندی
ردیف نام محصول قیمت 

(ریال)

مشخصات بسته بندی
1 کله پاچه گوسفندی یک دست کامل 255000 کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، تمیز، درشت و پاک شده
2 کله پاچه گوسفندی نیم دست 185000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
3 کله گوسفندی (بدون مغز و زبان) 70000 کله پوک (کدو) کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، تمیز، درشت و پاک شده
4 پاچه گوسفندی 6 عددی 137500 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
5 پاچه گوسفندی 4 عددی 100000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
6 زبان گوسفندی 3 عددی 205000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه آفت و بیماری، پاک شده بدون ضایعات و ضمائم اضافی
7 مغز گوسفندی 3 عددی 135000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
8 سیراب و شیردان گوسفند یکدست کامل 58000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
9 جگر گوسفندی هر کیلو 370000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
10 دل و قلوه گوسفندی هر کیلو 370000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
11 سیراب و شیراب گوساله هر کیلو 48000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
12 پاچه گوساله هر عدد 75000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
13 مغز گوساله هر عدد 100000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
14 زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو 285000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، پاک شده و فاقد حلقوم
15 دل و قلوه گوساله هر کیلو 280000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده
16 جگر سیاه گوساله هر کیلو 275000 کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

 

گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی
ردیف نام محصول نوع بسته قیمت مصوب (ریال) مشخصات محصول
500 گرمی 1000 گرمی
1 ران شتر بشقابی،وکیوم 170000 335000 بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت
2 ماهیچه شتر بشقابی،وکیوم 170000 335000 بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت
3 سردست شتر بشقابی،وکیوم 160000 315000 بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت
4 فیله شتر بشقابی،وکیوم 190000 380000 بدون غدد و چربی اضافی
5 راسته شتر بشقابی،وکیوم 180000 360000 کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی
6 گردن شتر بشقابی 150000 290000 کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی
7 قلوه گاه شتر بشقابی،وکیوم 120000 230000 بدون استخوان، چربی و پوست اضافی
8 چرخ کرده خالص 100% شتر بشقابی 140000 270000 بدون چربی کوهان و چربی اضافی
9 چرخ کرده مخلوط 50 درصد بشقابی 130000 250000 بدون چربی کوهان و چربی اضافی با 50% گوساله
10 قلم شتر بشقابی 15000 برش خورده

 

نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده در  مراکز عرضه بهداشتی دام
 

نرخ مصوب هر کیلوگرم  دام زنده  135000ریال می باشد