سایت «رویداد ۲۴» مجرم شناخته شد

دادگاه مطبوعات امروز ۲ آبان ماه در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی برگزار شد.

موبنا – دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با رسیدگی به پرونده سایت «رویداد ۲۴» در جلسه امروز گفت: این سایت به اتهام توهین به مقامات عالی نظام، با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.

علی اکبر کسائیان در رابطه با رسیدگی به پرونده سایت «رویداد ۲۴» در جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات گفت: این سایت به اتهام توهین به مقامات عالی نظام، با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.

وی افزود: هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.

دادگاه مطبوعات امروز ۲ آبان ماه در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی برگزار شد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات جلسه بعدی این دادگاه را روز یکشنبه هفته آینده (۹ مهر) عنوان کرد.

 منبع: فارس

Mobna-Telegram