توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات گلپایگانی قلعه میر

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات گلپایگانی قلعه میر از تاریخ 19 شهریور ماه آغاز می شود.

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات گلپایگانی قلعه میر با پیش شماره های 5645 و 5686 در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.