اعتراض دانش آموزان در برگزاری امتحان شيمی در حال بررسی است

اسفنديار چهاربند مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص اعتراض دانش آموزان به امتحان نهايي درس شيمي اظهار داشت: هر سال در طراحی سوالات بايد تفاوت هايی باشد و تا زمانی كه طراحي سوالات در سطح برنامه مصوب شوراي عالي باشد، نبايد سبب بروز مشكل شود.

موبنا – مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه بيان كرد:برگزاري امتحانات نهايي فرآيند قانوني دارد و تمام مراحل طراحي سوالات، اجرا و اعلام نتايج به استناد قانون و آيين نامه هاي شوراي عالي تدوين مي شود.

اسفندياري عنوان كرد: با توجه به اين كه طراحي سوالات در سطح برنامه كتاب هاي درسي است ولي اعتراضات دانش آموزان بررسي و نتايج در اولين فرصت اعلام مي شود.

 منبع: باشگاه خبرنگاران