عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران:

تولید محتوا نیازمند زیرساخت های لازم است

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با تولید محتوای بومی اظهار کرد: تولید محتوا نیازمند زیرساخت لازم است که در این بین کاربران بیشترین سهم را در زمینه تولید محتوا دارند.

موبنا – خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با تولید محتوای بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آنچه که به عنوان دغدغه برای کمبود تولید محتوای بومی در فضای مجازی وجود دارد به مسایل مختلفی مانند عدم توجه جدی برخی نهادها در سالهای گذشته بر می گردد که در حال حاضر منجر به این مساله شده است.
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در ارتباط با تولیدات فرهنگی و بومی در حوزه فضای مجازی نیاز مبرمی تغییر نگاه برخی مسئولین، سازمانها و همچنین تغییر رویکرد برخی کاربران فعال در این زمینه وجود دارد.
او همچنین افزود: باید بپذیریم که کمبودهایی در تولیدات بومی داشتیم و ما نیز در سازمان فناوری اطلاعات بر این مسئله واقفیم، که در همین زمینه برنامه ریزی های متعددی انجام شد که امیدواری سازمان فناوری اطلاعات بتواند در عرصه تولیدات بومی به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتازی خود را حفظ کند.
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه باید به تولید محتوا نگاه عمیقی داشت خاطرنشان کرد: در مسئله تولید محتوای بومی دو موضوع مهم وجود دارد که موضوع اول فرهنگ سازی و آموزش کاربرانی است که در این زمینه فعال هستند و موضوع دوم مستندات و خدماتی است که سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی باید در فضای مجازی منتشر کنند.
سلجوقی تأکید کرد: تولید محتوای مناسب و گسترده نیازمند زیرساخت مناسب و با کیفیت است که وظیفه فراهم کردن آن بر عهده دولت است.
او افزود: سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از متولیان این امر با توجه به پروژه محوله در زمینه اقتصاد مقاومتی، که همان دو برابر کردن تولید محتوا است؛ در پی فراهم کردن زیرساختهای مناسب و فعالیت های برنامه ریزی شده در جهت بسترسازی برای تولید محتوا است که این برنامه ها به صورت زمان بندی در حال اجرا هستند.