وضعیت نقل و انتقالات پایتخت

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: به دلیل کمبود نیرو در برخی از دوره های تحصیلی باید نقل و انتقالات، بسیار مطالعه شده انجام شود و این کمبودها نه تنها افزایش پیدا نکند بلکه ترمیم شود.

موبنا -اسفندیار چهاربند درباره وضعیت نقل و انتقالات فرهنگیان در شهر تهران گفت: امسال در تهران انتقالات ما بسیار محدود است.

وی افزود: به دلیل کمبود نیرو در برخی از دوره های تحصیلی، باید نقل و انتقالات بسیار مطالعه شده انجام شود و این کمبودها نه تنها افزایش پیدا نکند بلکه ترمیم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: تلاش می کنیم ضوابط نقل و انتقال شهر تهران را تا آخر خرداد ماه اعلام کنیم.

وی یادآور شد: باید کاملا نقل و انتقالات به پایتخت را بررسی کنیم تا همکاران اگر درخواست دادند پاسخگو باشیم.نیروی مرد در دوره متوسطه و آموزگار فرقی ندارد زن یا مرد در دوره ابتدایی کمبود داریم.

وی در خصوص آموزگارانی که مهلت انتقالی آنان در شهر تهران رو به اتمام است نیز گفت: ما تمایل داریم آموزگارانی که مهلت ماموریت و انتقالی آنان رو به اتمام است را تمدید کنیم یا پیگیری کنیم تا از انتقالی موقت به انتقالی دائم تبدیل شوند.

وی تاکید کرد: امسال کسی را به اجبار از مقاطع متوسطه به مقاطع ابتدایی نخواهیم آورد اما افرادی که سال گذشته از متوسطه وارد تدریس در دوره ابتدایی شدند همچنان در این دوره خواهند ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر افرادی درخواست انتقال از تدریس مقطع ابتدایی به متوسطه را داشته باشند وضعیت چگونه خواهد شد، گفت: این درخواست به شرطی پذیرفته می شود در مقطعی که امسال هستند عدم نیاز وجود داشته باشد.

 منبع: مهر