نرخ حق‌الوکاله بانک شهر در سال 94 تعیین شد

نرخ حق الوکاله سال1394 برای سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت بانک شهر اعلام شد.

در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حقالوکاله سپردههای سرمایهگذاری این بانک، همانند سال گذشته معادل 5/2درصد اعلام شد.
بر اساس این گزارش، متعاقب ابلاغ بسته سیاستی سال94 توسط بانک مرکزی، در صورت هرگونه تغییر در نرخ حقالوکاله، این نرخ مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، حقالوکاله مبلغی است که بانکها میتوانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپردهگذاران، از آنان دریافت کنند.