فیلم/ ون شش نفره 50 مسافر داشت

کارگران در چین چگونه تردد می کنند؟ این سوالی است که پلیس چین با توقف یک ون شش نفره به آن پی برد ! راننده این ون می گوید کارگران برای کاهش هزینه هایشان پنجاه نفری سوار ماشینش می شدند. پلیس کارگران را با تاکسی روانه خانه کرد و راننده ون هم جریمه شد.